Sairauskeskeisyydestä terveysinvestointeihin

Pitkät hoitojonot, vaikeudet saada aikaa terveyskeskukseen ja
terveydenhoitohenkilökunnan uupuminen työtaakkaansa ovat suomalaisen
terveydenhuollon arkipäivää. Vuoden alussa toimintansa aloittaneet hyvinvointialueet ja
niiden kautta saavutettu laajempi palveluiden rahoituspohja korjaavat tilannetta. On
kuitenkin tärkeää miettiä terveydenhuollon tulevaisuutta pidemmällä tähtäimellä ja
toisenlaisista lähtökohdista.

Entäpä jos muuttaisimme ajattelutapaamme terveydenhuollosta niin, että sitä
pidettäisiinkin investointina, ei kuluna: kokonaisvaltaisena investointina terveyteen ja
hyvinvointiin? Investointina, josta kaikki osalliset, yhtä lailla terveydenhuollon
ammattilaiset, koulut ja oppilaitokset, yhteiskuntasuunnittelijat, poliittiset päättäjät,
työnantajat sekä -tekijät, aina taloyhtiöiden hallituksiin kantaisivat oman vastuunsa.

Ensisijaisesti uusi ajattelutapa tarkoittaisi painopisteen siirtoa sairauksien hoidosta
terveyden ylläpitoon. Sairaat pitää tietenkin jatkossakin hoitaa, mutta olennaista olisi
mahdollisimman pitkälle estää sairauksien puhkeamista terveellisemmillä elämäntavoilla,
puhtaammalla elinympäristöllä, paremmalla ravinnolla ja muilla vastaavilla tekijöillä.

Koulutusta ja säännöllisiä terveystarkastuksia kaikille

Koulutuksen merkitys terveydelle on kiistaton. Tiedämme, että paremmin koulutetut pitävät
heikommin koulutettuja paremmin huolta omasta terveydestään. Koulutuksella voidaan
myös lisätä kansalaisten tietoisuutta terveyden ylläpitämisen merkityksestä ja keinoista
sekä laajentaa ymmärrystä sairauksista sekä niiden ehkäisystä.
Terveyden ylläpitoa voitaisiin myös vahvistaa säännöllisillä koko väestön
terveystarkastuksilla, hyvinvointipysäkeillä, kuten sosialidemokraatit ovat esittäneet.
Terveystarkastuksilla useat oireettomat sairaudet voitaisiin havaita aikaisemmassa
vaiheessa, jolloin niiden hoito on tehokkaampaa ja ennen kaikkea edullisempaa.
Alkuvaiheessa terveystarkastukset lisäävät kustannuksia, mutta pidemmällä aikavälillä ne
vähentävät ennen kaikkea sairaanhoidon kuluja sekä lisäävät kansalaisten hyvinvointia.

Luovutaan laastaroinnista työterveydenhuollossa

Erityisen suuri merkitys terveyden edistämiseen on muutoksilla työelämässä.
Työterveydenhuollon tärkeimmäksi tehtäväksi pitäisi palauttaa sen alkuperäinen,
työterveydenhuoltolaissa määritelty tehtävä. Lain mukaan työnantajan, työntekijän ja
työterveyshuollon on yhteistoimin ehkäistävä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia,
parannettava työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, edistettävä
työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa ja edistettävä
työyhteisön toimintaa.

Nythän työterveyshuolto on työssä käyville ohituskanava, joka pitkälti on keskittynyt
sairauksien hoitoon. Ei ole mitään järkeä, että työterveyslääkäri kirjoittaa
ylikuormittuneelle työntekijälle kerta toisensa jälkeen sairauslomaa, mutta ei puutu
ongelman aiheuttajaan, eli liialliseen työn kuormittavuuteen. Laastaroinnin sijaan on
puututtava ongelmien syihin, kuten laissa edellytetään.

Lopetetaan väärissä kohdissa säästäminen


Terveellisen ja turvallisen työympäristön tulisi olla myös työnantajalle itsestäänselvyys ja
kilpailuvaltti osaavien työntekijöiden houkuttelemiseksi. Yhtä lailla työntekijöiden tulisi
kantaa omalta osaltaan vastuu työturvallisuudesta muun muassa käyttämällä tarpeellisia
suojavarusteita sekä turvallisia työmenetelmiä. Työterveyslaitoksen mukaan vuonna 2015 työtapaturmien ja työperäisten sairauksien arvioidut kustannukset olivat 6 miljardia euroa,
2,9 prosenttia Suomen silloisesta bruttokansantuotteesta.

Yhtä lailla kaikkien katujen ja kulkuväylien kunnossapidosta vastaavien tulisi kantaa omalta
osaltaan vastuu turvallisesta elinympäristöstä. Esimerkiksi niinkin yksinkertaisella ja
edullisella toimella kuin jalkakäytävien asianmukaisella hiekoittamisella voitaisiin estää
talvikausien liukastumisonnettomuuksia ja niiden aiheuttamia sairauskuluja sekä –
poissaoloja. Hiekoitushiekan kustannus on mitätön verrattuna aivovammasta koituviin
kustannuksiin, ja tällaisista menoista säästäminen on säästämistä väärässä paikassa.

Kommentit

Jätä kommentti